I shot the sheriff… (Day 2001)

Day 2001 Bob Marley